Atnaujinamas Muziejų įstatymas geriau atitiks šiandienius poreikius

muziejuVyriausybė pritarė Kultūros ministerijos parengtam Muziejų įstatymo pakeitimo projektui. Jo tikslas – sistemiškai peržiūrėti muziejų veiklos reglamentavimą, atsisakant neaktualių teisinio reguliavimo nuostatų bei įtvirtinant naujus veiklos principus ir patikslinant funkcijas.

„Muziejų įstatymo redakcija priimta dar 2003 m. ir nuo tada iš esmės neperžiūrėta. O juk ir visuomenės poreikiai, ir patys muziejai per šį laikotarpį gerokai pasikeitė, todėl norėjosi teisinį reglamentavimą priartinti prie šiandienos realybės, – sako kultūros ministras Simonas Kairys. –  Muziejų įstatymo pokyčių ėmėmės atsižvelgdami į principus, kurių laikomės nuo kadencijos pradžios: siekiame sumažinti biurokratiją, įtvirtinti aiškesnę finansavimo sistemą, įtraukti NVO, skatinti įvairias bendradarbiavimo formas, tiesiogiai tartis su sektoriumi.“

Naujoje įstatymo redakcijoje yra apibrėžta muziejų misija, susiejant ją su visuomenės kultūrinio švietimo ir mokymosi tikslais, siekiu įgyti naujų žinių bei turiningai leisti laisvalaikį. Taip pat įtvirtinami pagrindiniai muziejų veiklos principai – atsakomybė, atvirumas ir nediskriminavimas, kompetencija, kūrybiškumas, skaidrumas ir viešumas.

Aiškesnė tampa muziejų finansavimo sistema – atsisakoma Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų veiklų finansavimo konkurso būdu per Lietuvos kultūros tarybą (LKT). Tai leis išvengti nelygiavertės konkurencijos tarp skirtingo lygmens muziejų, pretenduojančių į LKT programų finansavimą, bei sudarys geresnes sąlygas NVO sektoriui.

Naujoje redakcijoje sprendžiama ir regionų, kurie susiduria su aukštos kompetencijos ir tinkamo išsilavinimo vadovų trūkumu, problema. Siekiant sukurti palankesnes darbo sąlygas regionų specialistams, supaprastinama savivaldybių muziejų vadovų skyrimo į pareigas antrai kadencijai tvarka. Taip pat keičiamas muziejų vadovų pavaduotojų-vyriausiųjų fondų saugotojų pareigybės pavadinimas į vyriausiojo muziejaus rinkinių kuratoriaus ir skyrimo į šias pareigas tvarka, nustatant, kad į pareigas skiria ir iš jų atleidžia muziejaus vadovas.

Projektu keičiamas respublikinio muziejaus pavadinimas į valstybinio muziejaus. Įstatymo lygiu įtvirtinamas daugelyje pasaulio muziejų taikomas gero valdymo principas, kai muziejaus veiklų valdymo tobulinime dalyvauja muziejaus taryba, kurios sudėtyje yra ir įvairių sričių išorės ekspertai. Ši praktika buvo taikoma nacionaliniuose ir valstybiniuose muziejuose, tačiau nuo šiol įtvirtinus įstatymo lygiu ją siūloma taikyti ir savivaldybių muziejuose.

Naujojoje redakcijoje patikslinamos esamos sąvokos „muziejus“, „muziejinė vertybė“, kaip neaktualios atsisakoma sąvokos „muziejų fondas“. Įstatymas papildomas tokiomis sąvokomis kaip „nuolatinė ekspozicija“, „saugojimas“, „muziejaus vyriausiasis rinkinių kuratorius“. Atsisakoma neaktualių ir perteklinių nuostatų – muziejų klasifikacijos ir skirstymo į rūšis, muziejų rinkinių skirstymo į pagrindinį ir pagalbinį fondus, perkeliant šias nuostatas į poįstatyminius teisės aktus.

Muziejų įstatymo pakeitimo projektas bus teikiamas Seimui.

Pauliaus Peleckio / BNS nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode