Popiežius: visi esame Viešpaties pranašai, liudytojai, misionieriai

pranasaiSausio 6-ąją, Viešpaties Apsireiškimo iškilmės dieną, kasmet skelbiama popiežiaus žinia, kuria jis visus Bažnyčios narius pakviečia rengtis priešpaskutinį spalio sekmadienį minimai Pasaulinei misijų dienai. Šiais metais Misijų diena bus minima spalio 23 d. Ketvirtadienį paskelbtos popiežiaus žinios tema: „Tapsite mano liudytojais“.

Savo žinios pradžioje popiežius primena, kad šiais metais Bažnyčia mini kelias su evangelizavimo misija susijusias sukaktis: prieš 400 metų buvo įkurta De propaganda fide, dabartinė Tautų evangelizavimo kongregacija; savo jubiliejus šiemet mini ir kelios kitos popiežiškosios misijų draugijos.

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd1, 8), – šiuos žodžius Jėzus tarė savo mokiniams prieš žengimą į dangų. Atsisveikindamas Jėzus pažadėjo atsiųsti mokiniams Šventąją Dvasią ir paliepė skelbti Evangeliją visam pasauliui. Popiežius savo žinioje komentuoja tris šio sakinio dalis, pradėdamas nuo tos, kuri yra šiemetinės Pasaulinės misijų dienos tema.

„Tapsite mano liudytojais“. Šiais žodžiais Jėzus mokiniams suteikia misionierišką siuntimą. Gavę Šventąją Dvasią, visi mokiniai bus Jėzaus liudytojai. Liudys  jį visur ir visada: kad ir kur jie eitų, kad ir kur būtų. Pasak popiežiaus, Jėzaus pavartota daugiskaitos forma pabrėžia bendruomeninį-bažnytinį mokinių misionieriškojo pašaukimo pobūdį. Kiekvienas pakrikštytasis yra pašauktas misijai Bažnyčioje ir Bažnyčios vardu. Misija vykdoma kartu, o ne individualiai, bendrystėje su bažnytine bendruomene, ne vien savo iniciatyva. Ir net jei kas nors tam tikrose situacijose evangelizavimo misiją vykdo vienas, jis ją vykdo ir visada turi vykdyti bendrystėje su jį siuntusia Bažnyčia. Kaip mokė šv. Paulius VI apaštališkajame paraginime Evangelii nuntiandi, net jei niekam nežinomas kunigas, pamokslininkas ar katechetas atokiausioje vietoje skelbia Evangeliją, sutelkia mažą bendruomenę ar teikia sakramentus, jis atlieka Bažnyčios darbą.

Popiežius pabrėžia ir liudijimo asmeninio gyvenimo pavyzdžiu svarbą. Jėzus siunčia savo mokinius į pasaulį ne tik, kad jie skelbtų jo žinią, bet kad savo gyvenimu būtų Kristaus liudytojai. Paulius VI tame pačiame savo paraginime rašė, kad „šiuolaikinis žmogus mieliau klausosi liudytojų, nei mokytojų, o, jei klausosi mokytojų, tai tik todėl, kad jie yra liudytojai“ (Evangelii nuntiandi, 41). Todėl skelbimas ir gyvenimo pavyzdys visada turi eiti kartu.

„Lig pat žemės pakraščių“ – šiais žodžiais pabrėžiama išcentrinė evangelizavimo misijos kryptis. Skelbimo ir liudijimo geografija nuo Jeruzalės išsiplečia į visą Judėją, paskui į Samariją ir turi pasiekti visus žemės pakraščius. Šie Jėzaus žodžiai visų laikų mokinius skatina nestovėti, eiti iš įprastų vietų, plėsti misionieriškos veiklos akiračius. Popiežius primena, kad pasaulyje yra vietų, kurių vis dar nepasiekė Kristaus liudytojai su jo Gerąja Naujiena. Kita vertus, Kristaus mokiniams, vykdantiems savo misiją, neturi būti svetima jokia žmogiškoji tikrovė. Kristaus Bažnyčia buvo, yra ir visada turi būti išeinanti į vis naujus geografinius, socialinius ir egzistencinius horizontus, turi liudyti Kristų ir jo meilę visiems visų tautų, kultūrų ir socialinės padėties žmonėms.

„Ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia“. Kaip rašoma Apaštalų darbų knygoje, būtent nuo Šventosios Dvasios nužengimo prasidėjo evangelizavimo laikai. O šv. Paulius tvirtina, kad Šventosios Dvasios dovana yra būtina sąlyga, kad mes galėtume skelbti ir liudyti Jėzų. „Nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina“ (1 Kor 12, 3). Nė vienas krikščionis negali liudyti Kristaus be Dvasios įkvėpimo ir pagalbos, rašo Pranciškus. Ta pati Dvasia, kuri vadovauja visai Bažnyčiai, taip pat įkvepia paprastus vyrus ir moteris nepaprastoms misijoms. Šioje savo žinios dalyje popiežius pamini kelis pavyzdžius – Paulinos Jaricot įkurtą Tikėjimo skleidimo asociaciją, vyskupo Charles’o de Forbin-Jansono pradėtą Vaikų misionierių judėjimą.

Savo žinią šiemetinės Pasaulinės misijų dienos proga popiežius baigia linkėjimu, kad visi Bažnyčios nariai būtų tuo, kuo jie jau yra dėl savo krikšto: Viešpaties pranašais, liudytojais, misionieriais, kad būdami klusnūs Šventajai Dvasiai vykdytų šią misiją iki pat žemės pakraščių. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode