Popiežius aukojo Grabnyčių Mišias: grąžinti Viešpatį į centrą

grabPopiežius Pranciškus pakvietė Dievui pašvęstas vienuoles ir pašvęstus vienuolius su užsidegimu atnaujinti pasiaukojimą Dievui pagal pranašo Simeono pavyzdį – jo motyvus, viziją ir gestą, kai šventykloje paėmė ant rankų panešioti kūdikėlį Jėzų. Popiežius kreipėsi į pašvęstuosius trečiadienį, vasario 2 d., Šv. Petro bazilikoje aukotose Grabnyčių – Kristaus paaukojimo šventės – Mišiose, kuriose kartu paminėta Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena.

Net tada, kai patiriame nuovargį, kai jaučiamės išsisekę, darykime taip, kaip šios šventės Mišių Evangelijos skaitinyje pasakojama apie  pranašus, garbingo amžiaus žmonės Simeoną ir Oną, kurie kantriai ir ištikimai laukė Viešpaties – neleido, kad iš jų būtų atimtas susitikimo su Viešpačiu džiaugsmas, sakė popiežius.

Minėtų pranašų laukimas buvo ne pasyvus, o kupinas judesių: Simeonas, paragintas Šventosios Dvasios, atėjo į šventyklą. Šventykloje jo akys išvydo išgelbėjimą ir tuomet kūdikį paėmė į rankas. Popiežius ragino klausytojus pagal šį pasakojimą kelti sau svarbius klausimus apie tai, kaip jie patys asmeniškai atsiliepia: į Šventosios Dvasios, ar į pasaulio dvasios paraginimą, kokią puoselėja pašvęstojo gyvenimo viziją – slegiamą praeities nesėkmių ar viltingą, kaip Simeonas ir Ona, su į ateitį ištiestomis rankomis, ir su kokiu nusistatymu priima į rankas Jėzų ir ar iš viso jas ištiesia, kad jį apkabintų?

Pasak Pranciškaus, Šventoji Dvasia prašo matyti Dievą kūdikio mažume ir trapume, o mes kartais rizikuojame apie savo pasišventimą galvoti rezultatų, pasiekimų ir pasisekimų šviesoje – veikiame ieškodami vietos, matomumo, skaičių. Bet Šventoji Dvasia viso to neprašo. Trokšta, kad brandintume kasdienę ištikimybę, priimtume mums patikėtus mažus dalykus. Turime patikrinti savo vidines motyvacijas, atpažinti dvasinius judesius, kad galėtume atnaujinti Dievui pašvęstą gyvenimą, kalbėjo popiežius.

Jis sakė, kad Viešpats kviečia puoselėti atsinaujinusio pašvęstojo gyvenimo viziją ir kvietė atverti akis: „per išgyvenamas krizes, mažėjančius skaičius, silpstančias jėgas Šventoji Dvasia kviečia atnaujinti mūsų gyvenimą ir bendruomenes. Negaišinkime šiandienos žvelgdami į praeitį, prašykime Viešpatį akių, kurios gebėtų matyti gėrį ir atpažinti Dievo kelius“, – kreipdamasis į vienuoles ir vienuolius kalbėjo popiežius.

Kartais rizikuojame pasiklysti, susitelkti į antraeilius dalykus ir pasinerti į darymą, o visko centras yra Kristus, kurį turime priimti kaip mūsų gyvenimo Viešpatį. Jei pašvęstiesiems trūksta Dievą ir kitus laiminančių žodžių, jei nėra džiaugsmo, trūksta užsidegimo, jei broliškumo ir seseriškumo gyvenimas tampa tik našta, taip nėra todėl, kad tapome kieno nors ar kažko aukomis, o todėl, kad rankomis daugiau neapkabiname Jėzaus.

Ištiestomis rankomis priimdami Jėzų priimsime kitus su pasitikėjimu ir nuolankumu. Tada konfliktai blėsta, atstumas nedalija, praeina pagunda žeisti kurio nors brolio ar sesers orumą. Ištieskime rankas Kristui ir broliams. „Kaip Simeonas ir Ona neleiskime, kad iš mūsų būtų atimtas susitikimo su Viešpačiu džiaugsmas. Sugražinime Jį į centrą, tada gyvensime kupini džiaugsmo“, – sakė Pranciškus. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode