A†A kard. J. Tomko – nuolankus Evangelijos ir Bažnyčios tarnas

tomkoPopiežius Pranciškus pareiškė užuojautą pirmadienį Romoje mirusio slovako kardinolo Jozefo Tomko artimiesiems, Slovakijos dvasininkams, tikintiesiems ir visai Slovakijos tautai.

Išreiškęs padėką už ilgamečio Romos kurijos kardinolo vaisingą tarnystę Šventajam Sostui, popiežius Pranciškus velionį pavadino gerbiamu ir išmintingu gilaus tikėjimo ir įžvalgumo broliu, nuolankiai ir su pasiaukojimu tarnavusiu Evangelijai ir Bažnyčiai. Pranciškus atkreipė dėmesį į kardinolo J. Tomko pamaldžią sielą – nepaisant senyvo amžiaus jis atkakliai kasdien pasivaikščiodamas Šv. Petro aikštėje sukalbėdavo rožinį, tokiu būdu piligrimams ir turistams suteikdamas gražų ir viešą meilės Švč. M. Marijai liudijimą. Melsdamas Viešpatį, kad ištikimą tarną J. Tomko priimtų į dangiškąją Jeruzalę, popiežius suteikė guodžiantį palaiminimą visiems gedintiems, ypač Šv. Vincento kongregacijos seserims, kurios rūpestingai prižiūrėjo garbingo amžiaus kardinolą.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d. popiežius Pranciškus vadovaus gedulingo atsisveikinimo su kardinolu J. Tomko apeigoms, kurios įvyks Vatikano bazilikoje po Mišių, kurias aukos kardinolas Giovanni Battista Re, kardinolų kolegijos dekanas.

Kardinolas J. Tomko bus palaidotas savo tėvynėje, Košicės arkivyskupijos Šv. Elžbietos katedroje. Laidotuvių data bus paskelbta vėliau.

98 metų kardinolas Jozefas Tomko buvo vyriausias amžiumi kardinolas ir vienintelis kardinolas iš Slovakijos. Mirus kardinolui J. Tomko, kardinolų kolegijoje yra 206 kardinolai, iš kurių 116 gali dalyvauti konklavoje ir 90 dėl amžiaus nebeturi šios privilegijos. Rugpjūčio 27 d. popiežius eilinės konsistorijos metu paskris 20 naujų kardinolų, iš kurių 16 – su teise dalyvauti konklavoje. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode